X
КОМПАНІЯ
ЗАКОНОДАВСТВО
НАШІ ПОСЛУГИ
ЗАМОВНИКИ
КОНТАКТИ


№ / Стадія Послуги, які може надавати інженер-консультант
1. Передпроектна
 • Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації проекту.
 • Розроблення концепції проекту.
 • Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного проекту.
 • Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво.
 • Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об'єкта.
 • Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і обмежень, технічних умов, складання завдання на проектування.
 • Супровід розроблення інвестиційного проекту (у разі його розроблення).
 • Розроблення та надання замовнику попереднього звіту, який містить фінансовий аналіз та прогноз ефективності проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного проекту (у разі його розроблення).
2. Конкурс на проектні роботи
 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь в оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між замовником і проектувальником відповідно до результатів конкурсу.
3. Проектування
 • Надання замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення проекту, запропонованих проектувальником.
 • Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації.
 • Аналіз проектних рішень, прийнятих проектувальником, розгляд креслень та специфікацій.
 • Супровід експертизи проектної документації.
 • Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи.
 • Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.
4. Конкурс на будівельні роботи
 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь в оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між замовником і підрядником відповідно до результатів конкурсу.
5. Зміни, пов'язані з реалізацією проекту
 • Аналіз наявного стану реалізації проекту та своєчасне інформування замовника щодо залучених до виконання робіт субпідрядників та їх можливості.
 • Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів та обладнання.
 • Забезпечення своєчасної координації діяльності замовника, підрядника і проектної організації в частині внесення відповідних змін до проектної документації або розроблення додаткових креслень, необхідність у яких виникла під час реалізації проекту.
 • Надання замовнику рекомендацій щодо залучення до науково-технічного супроводу проекту відповідних фахівців та/або організацій.
6. Технічний нагляд за будівництвом
 • Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта відповідно до Контракту.
 • Перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосованих виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
 • Перевірка на всіх етапах здійснення будівельних робіт, у тому числі і прихованих робіт.
 • Перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання - технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.
 • Перевірка та візування актів виконаних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині обсягів робіт та підготовка їх для передачі замовнику.
 • Ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.
 • Отримання від підрядника необхідних сертифікатів якості та/або відповідності на матеріали, обладнання, устаткування у разі його поставки підрядником.
 • Надання у разі необхідності результатів польових або лабораторних випробувань і вимірів.
 • Ведення обліку всіх випробувань і тестів, своєчасне інформування замовника про всі відхилення і невідповідності.
 • Фото- і відеофіксація процесу виконання будівельних робіт. Участь у прийманні виконаних будівельно-монтажних робіт.
7. Спори, варіації, медіація
 • Захист законних прав і інтересів замовника.
 • Аналіз фактів і виявлення проблем.
 • Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації проекту.
 • Розгляд повідомлень підрядника про його претензії до замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення.
 • Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін.
 • Організація переговорів.
 • Створення підсумкових документів та затвердження угод (медіація).
 • Надання допомоги замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між замовником і виконавцем (виконавцями), пов'язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності.
 • Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій.
8. Адміністрування проекту (функції замовника)
 • Представництво інтересів замовника на всіх стадіях реалізації проекту.
 • Виконання функцій менеджера проекту.
 • Залучення до реалізації проекту необхідних фахівців.
 • Розподіл ризиків та відповідальності за складовими проекту.
 • Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів).
 • Організація затвердження проектної документації.
 • Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування.
 • Нагляд за реалізацією Контракту.
 • Контроль за своєчасним виконанням підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
 • Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
 • Ведення реєстру документації, передбаченої Контрактом, загальної звітності по Контракту, облік змін у контрактній документації.
 • Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
 • Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Контракту в частині дотримання строків виконання положень Контракту, графіку оплати тощо.
 • Складення протоколів нарад та надсилання його всім учасникам.
 • Контроль за виконанням протокольних рішень.
 • Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв'язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку.
 • Складання та надання замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації проекту.
 • Складання та оперативне надсилання замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
 • Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
 • Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому.
 • Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
 • Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття.
 • Участь в організації підключення об'єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
 • Відстеження виконання умов Контракту в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
 • Перевірка та підготовка для передачі замовнику рахунків-фактур, виставлених підрядником (проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
 • Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Контракту.
 • Щомісячне надання замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Контракту.
 • Вчасне інформування замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування проекту.
 • Контроль за усуненням підрядником (проектувальником) виявлених недоліків.
 • Організація та участь у прийнятті об'єкта будівництва в експлуатацію.
 • Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи.
 • Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації проекту у формі, затвердженій замовником.